شهرداری سوق در اجرای مصوبه د-چ-۱۵۶ مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ شورای محترم اسلامی شهر سوق و به استناد ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد از طریق مزایده نسبت به فروش یک دستگاه از ماشین آلات خود با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید.

دیدگاه خود را ارسال کنید...