شورا

اعتراض رئیس شورای اسلامی شهر سوق به نحوه تقسیم اعتبارات عمرانی در بین شهرداری های شهرستان

اعتراض رئیس شورای اسلامی شهر سوق به نحوه تقسیم اعتبارات عمرانی در بین شهرداری های شهرستان

1399/12/30 11:42:11

انتخاب مهندس ستار تقوی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان کهگیلویه

انتخاب مهندس ستار تقوی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان کهگیلویه

1399/12/30 11:49:49
Go to Top