شهرداری سوق در اجرای مصوبه د-چ-156 مورخ 07/07/1397 شورای محترم اسلامی شهر سوق و به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد از طریق مزایده نسبت به فروش یک دستگاه از ماشین آلات خود با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید.