مردم شهید پرورو ولایت مدار شهرسوق بخصوص قشرعظیم دانش آموزان وفرهنگیان بهمراهی همه مسئولین بخش و شهر واقشارمختلف مردم در راهپیمایی 13 آبان شرکت کردند.