وظایف حوزه شهردار

شرح وظايف شهردار منطقه

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل و نظارت بر كليه امور منطقه.
برنامه ريزي و نظارت بر امور خدمات شهري و زيست محيطي در منطقه.
پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات پيش بيني شده در قانون شهرداريها در منطقه.
نظارت بر ساخت و سازهاي محدوده منطقه باتوجه به قوانين و مقررات مصوب و دستورالعمل هاي صادره از مراجع ذي صلاح.
نظارت بر امور اداري و مالي منطقه بر اساس اختيارات تفويض شده.
نظارت و پيگيري در تنظيم بودجه و همچنين وصول درآمدهاي قانوني شهرداري و برنامه اجرايي سالانه.
تدوين خط مشي و سياست گذاري لازم در امر اجرايي منطقه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف متصدي امور دفتري و بايگاني

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
ثبت خلاصه مشخصات و جريان نامه هاي وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوط.
تحويل، تفكيك و توزيع نامه ها، گزارش ها و ساير مكاتبات براي ارجاع به مقام هاي مافوق و واحد اقدام كننده و پيگيري آنها.
ابلاغ دستورات صادره از مدير به اشخاص ذي ربط و واحد هاي تابعه بر حسب خط ومشي تعيين شده و در صورت لزوم پيگيري آنها.
تهيه پيش نويس برخي نامه ها و گزارشات.
پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امكانات درخواستهاي متقاضيان و مراجعه كنندگان كه تقاضاي آنان بدون ملاقات با مقام ذي ربط امكان پذير است.
تنظيم زمان جلساتي كه در دفتر مدير تشكيل مي شود و مطلع ساختن افراد شركت كننده در جلسه.
آماده كردن سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات براي اطلاع و مطالعه قبلي.
حفظ و نگهداري نامه ها ،اوراق ،اسناد،مدارك و پرونده هاي محرمانه مطابق مقررات و اصول بايگاني و تهيه فهرست مربوط بر اساس روش تعيين شده.
پيوست كردن پرونده ها يا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.
تحويل پرونده هاي مختومه به بايگاني راكد با اجازه مقام مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف معاون

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
كنترل و امضاء كليه استعلام ها،گواهي هاي صادره، تقسيط عوارض به ميزان اعلام شده از سوي شهردار و امضاء كليه نامه هاي خروجي و دستور نامه هاي وارده به جز موارد تملكي، حقوقي و مالي.
كنترل و نظارت بر ساخت و سازهاي شهري منطقه.
مشاوره با مهندسان مشاور ذي صلاح جهت تهيه طرح هاي معماري و شهرسازي وپروژه هاي عمراني مورد نياز منطقه.
برگزاري جلسات كميته هاي فني و كميسيون بررسي طرح ها و شوراي سياست گذاري طرح هاي عمراني.
پيگيري برنامه هاي پيش بيني شده به منظور تهيه طرح هاي فني واجرايي باتوجه به احتياجات فعلي و آتي منطقه.
نظارت برتدوين ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت و سازهاي شهري و نظارت بر تهيه و حسن اجراي ضوابط مصوب نقشه هاي جامع و طرح هاي تفصيلي در منطقه و نيز مراقبت در پيشبرد فعاليت هاي عمراني بر اساس برنامه هاي زمان بندي شده.
برنامه ريزي جهت انجام مطالعات و نقشه هاي پروژه ها و توان سنجي پيمانكاران و برگزاري مناقصات و كنترل پيشرفت كار پروژه ها.
پيگيري برنامه هاي پيش بيني شده به منظور بهبود عبور و مرور در منطقه باتوجه به تراكم و احتياجات فعلي و آتي و نظارت بر حسن اجراي آنها.
ايجاد هماهنگي بين كليه واحدهاي مرتبط با حمل و نقل عمومي شهر و شهرسازي در زمينه بهبود و اصلاح روشهاي موجود و پيش بيني برنامه هاي آتي.
كنترل و امضاء كليه پروانه هاي احداث ساختمان، گواهي وضعيت بنا، عدم خلاف، توسعه بنا، پايان كار و صدور مجوز تعميرات ساختماني به ميزان تفويض اختيار از سوي شهردار.
برگزاري جلسات معماري و فني در خصوص بررسي طرح هاي معماري جهت صدور و يا اصلاح پروانه ساختماني.
شركت در جلسات كميسيون هاي ماده صد، بدوي و تجديد نظر.
نظارت بر حسن اجراي امور واحد هاي شهرسازي.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف رئيس اداره خدمات شهري

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت مستمر بر معابر عمومي و جمع آوري زباله، ضايعات، نخاله و همچنين لايروبي مسيل ها و كانال هاي واقع در محدوده منطقه.
نظارت بر برف روبي و بارندگي و مراقبت در پاك بودن مسيلها و اقدامات لازم و پيشگيرانه براي جلوگيري از جريان سيلاب ها در معابر عمومي و مساكن در محدوده منطقه.
نظارت بر نگهداري و تعمير پل ها، جداول، روفوژهاي وسط و ساختمانهاي متعلق به منطقه.
همكاري با واحدهاي ذيربط در امحاء حشرات و حيوانات موذي و ولگرد.
توسعه و گسترش فضاي سبز باتوجه به ضوابط موجود در نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي.
نظارت بر حفظ و نگهداري فضاي سبز موجود در منطقه شامل ميادين، رفوژها، پاركهاي محلي، اشجار و معابر عمومي با هماهنگي سازمان پاركها و فضاي سبز برابر اختيارات تفويض شده.
نظارت بر نگهداري آسفالت معابر و اماكن عمومي و پيگيري انجام لكه گيري آسفالت معابر و اماكن عمومي در محدوده منطقه.
جلوگيري از كار اماكن آلاينده و خلاف بهداشت با هماهنگي و مشاركت ديگر ادارات و سازمان هاي ذي ربط.
جلوگيري از هرگونه سد معابر عمومي و مشاغل مزاحم، تكدي گري و جمع آوري آنها.
نظارت بر اجراي كليه اقدامات در خصوص زيباسازي و بهسازي فضاهاي شهري در چارچوب طرح هاي مصوب شهرداري.
برنامه ريزي در خصوص استفاده از ظرفيت هاي بالقوه منطقه در امور خدمات شهري.
برنامه ريزي جهت جذب بودجه هاي پيش بيني شده پروژه هاي زيباسازي محدوده منطقه.
مشاركت در تهيه كليه طرح هاي مرتبط با محيط شهري با ديگر ادارات و سازمانهاي ذي ربط.
تهيه گزارشات لازم در زمينه پيشرفت پروژه هاي خدمات شهري و اعلام آن به مقام مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف مسئول روابط عمومي

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
تهيه و انتشار بروشورهاي تبليغاتي و راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت از خدمات شهرداري.
تدوین « تقويم جامع ارتباطات سازماني » در قالب ملاقات ها و بازديد هاي مسئولان منطقه با شخصيت هاي حقيقي و حقوقي، کاركنان و اقشار مختلف مردم با هدف تداوم و گسترش اصولي و تلطيف روابط و تنظيم افكار عمومي.
گردآوري و نشر اطلاعات و اخبار و گزارش هاي مربوط به سايت ها، فعاليت ها، طرح ها و برنامه ها با شيوه ها و قالب هاي موثر و مناسب.
پوشش تبليغي ساختمان ها و فضاي عمومي منطقه در گراميداشت ايام و مناسبت هاي ويژه.
انجام امور مربوط به برگزاري جشن هاي ملي و مذهبي و تهيه برنامه هاي راديوئي و يا مصاحبه با مقامات مافوق به منظور ارايه خدمات شهرداري از طريق رسانه هاي عمومي.
پيگيري انتقال تا حصول نتيجه موارد درخواستي شهروندان مرتبط با خدمات شهرداري از طريق 137.
پيگيري در خصوص تهيه و توزيع جرايد جهت استفاده همكاران و ارباب رجوع.
تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه جهت ارائه مدير مربوط.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف مسئول رايانه

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
جمع آوري، بررسي و تدوين نيازهاي حوزه هاي مختلف منطقه در ارتباط باسخت افزار ونرم افزار.
توزيع امكانات و نظارت بر استفاده بهينه از تجهيزات سخت افزاري ونرم افزاري.
برنامه ريزي براي پشتيباني و نگهداري تجهيزات و امكانات نرم افزاري و سخت افزاري.
بررسي نيازهاي آموزشي در ارتباط با رايانه و ارائه پيشنهاد براي برگزاري دوره هاي آموزشي به مسئول مافوق.
نصب نرم افزار هاي مورد نياز و آموزش كاربران براي استفاده.
برنامه ريزي، نظارت و بروز رساني اطلاعات سايت اينترنتي منطقه.
راهبري نرم افزارهاي شهرداري الكترونيك در منطقه.
پيگيري و نظارت بر امور شبكه و ارتباطات در منطقه.
نظارت بر نگهداري اتاق سرور در منطقه.
اقدام در خصوص تهيه نسخه پشتيبان كليه نرم افزارهاي موجود در منطقه ( از جمله دبيرخانه، نوسازي، حسابداري، شهرداري الكترونيك و … ) بصورت روزانه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

وظایف واحد فنی

شرح وظايف رييس اداره امور شهرسازي

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت بر صدور پروانه ساختماني، پايان كار، گواهي عدم خلاف و …
بررسي و نظارت دقيق بر ضوابط شهرسازي و معماري طبق قوانين و مقررات .
بررسي و نظارت در خصوص طرح جامع و تفصيلي شهر در منطقه.
كنترل بناي احداث شده توسط مالك با پروانه ساختماني صادر شده.
نظارت و كنترل در خصوص بازديد از ابنيه در منطقه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف كارشناس شهرسازي

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
رعايت دقيق ضوابط شهرسازي با توجه به نظريه كار شناس طرح هاي تفصيلي و گذربندي و كنترل دقيق آن ( از نظر كاربري، ضابطه، ارتفاع، مورد مسيري و … ).
كنترل نقشه هاي معماري از نظر شهرسازي و نظريه كارشناس طرح هاي تفصيلي و گذربندي جهت طرح در كميسيون شهرسازي و معماري و اعلام به كارشناس مسؤول درآمد و همچنين ورود اطلاعات نقشه ها.
بررسي گزارش كارشناسي و تطبيق آن با سوابق پرونده جهت كليه پاسخ استعلام ها.
تعيين و ميزان نوع تخلف به منظور ارجاع به كميسيون ماده صد.
پاسخ استعلام هاي ادارات و ساير واحد هاي تابعه شهرداري.
بررسي و پاسخگويي به موارد تخلفات ارايه از نظر شكايات مجاورين.
بررسي و تعيين كدهاي عوارض و اعلام به واحد درآمد ( تراكم، پاركينگ گروهي و … ).
بررسي، پيگيري و اعتراض به آراء كميسيون ماده صد و اعلام به كارشناس مسؤول درآمد.
بررسي نقشه ها از نظر شهرسازي در ساختمان هاي بلند مرتبه و بررسي نقشه هاي ساختمان هاي كوتاه مرتبه از نظر معماري، شهرسازي و سازه.
بررسي و اصلاح نقشه هاي ساختماني.
پاسخ لازم به درخواست هاي تعميرات، تفكيك و …
تنظيم صورت جلسه هاي لازم شهرسازي و بررسي موردي پروژه ها و مباحث شهرسازي.
تهيه دستور نقشه و اعلام ضابطه.
كنترل موارد پاسخ به عدم خلاف، وضعيت بنا، پايان كار و انجام كار.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف كارشناسGIS

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
جمع آوري، ويرايش، ذخير ه سازي و بهنگام سازي اطلاعات مكاني و توصيفي براساس دستورالعمل هاي موجود.
كنترل كيفيت كليه مراحل توليد، ويرايش، آماده سازي، ذخيره سازي و بهنگام سازي اطلاعات مكاني و توصيفي مطابق دستورالعمل هاي موجود.
كنترل نقشه هاي متوسط و بزرگ مقياس منطقه جهت بهنگام رساني اطلاعات مكاني محدوده منطقه.
پاسخگويي به نيازهاي واحد هاي ذي ربط منطقه در خصوص سؤالات مكاني، آماري و موضوعي برابر دستور مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف كارشناس صدور پروانه ساختمان

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
اقدام لازم در خصوص صدور كليه پروانه هاي ساختماني بر اساس ضوابط مربوطه.
صدور گواهي پايانكار، اصلاح پايانكار، وضعيت بنا، عدم خلاف، اصلاح پروانه و …
صدور پروانه كسب پس از تأييد واحد هاي ذي ربط شهرداري.
اقدام در خصوص تهيه پاسخ استعلام ادارات و سازمان ها طبق نظريه كارشناس شهرسازي و كارشناس طرح هاي تفصيلي و گذربندي و رييس اداره شهرسازي.
صدور و وصول استعلام ها از ادارات آب، برق، گاز، آتش نشاني، معاونت شهرسازي، فضاي سبز و …
اقدام جهت اخذ تعهد نامه ها و استعلام ها جهت صدور پروانه.
مكاتبه با كميسيون ماده صد.
كنترل انتقال مورد مسير به نام شهرداري در زمان صدور پروانه.
كنترل وصول عوارض و مفاصا حساب قبل از هر گونه پاسخ و مجوز.
صدور مجوز تخريب و بررسي استعلام هاي مربوط به نقشه هاي مهار بندي.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف كارشناس طرح هاي تفصيلي و گذربندي

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
ايجاد هماهنگي لازم با مشاور در خصوص تهيه طرح هاي تفصيلي.
بررسي پاسخ استعلام هاي ارجاعي از مراكز مختلف.
بررسي مغايرت هاي طرح تفصيلي با وضع موجود و ارجاع آن به مقام مافوق به منظور تصميم گيري نهايي.
اظهار نظر نسبت به ميزان مورد مسيري، اعلام ضابطه، پخ خيابان و …
اظهار نظر از نظر حريم ها (فضاي سبز، ميراث فرهنگي، باغات، قطار شهري و … )
كنترل رعايت ميزان عقب نشيني در زمان صدور پروانه هاي ساختماني، عدم خلاف، مجوز احداث طبقات، پايان كار و …
بهنگام سازي اطلاعات وضع موجود و بروز كردن طرح هاي تفصيلي و اصلاح شبكه معابر.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف كارشناس راه و ساختمان (مأمور فني)

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
بازديد از ملك و تهيه گزارش وضع موجود ملك (اعم از ساختمان، آپارتمان و تجاري ) به منظور بهره برداري هاي لازم.
بررسي اسناد مالكيت و تطبيق آن در محل با مكان مورد بازديد.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف كارشناس ماده صد

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
انجام تشريفات قانوني به منظور ثبت و طبقه بندي پرونده هاي ارجاعي به كميسيون ماده صد.
برنامه ريزي به منظور تشكيل جلسات كميسيون ماده صد باتوجه به تعداد پرونده هاي واصله و دعوت از اعضاء كميسيون جهت شركت در جلسات و يا بازديد از محل مستحدثات.
ابلاغ نتيجه آراء صادره از سوي كميسيون ماده صد به اشخاص و واحدهاي ذيربط و در صورت اعتراض به آراء صادره ارجاع پرونده به کميسيون تجديد نظر.
حفظ ارتباط با مراجع ذي صلاح به منظور رفع احتمالي مشكلات پرونده مطروحه در كميسيون ماده صد.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف كارشناس نقشه برداري

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
برداشت دقيق اطلاعات ملك در محل و تطبيق آن با طرح هاي تفصيلي و طرح هاي تفكيكي.
ارجاع پرونده هاي مورد مسيري پس از بررسي لازم به كارشناس طرح هاي تفصيلي و گذر بندی.
بررسي مغايرت هاي اضافه يا كسري سند.
بررسي نقشه هاي تفكيكي وتطبيق آن با طرح تفصيلي.
اقدام در خصوص مصوبات كميسيون ماده 5.
پاسخ استعلام هاي اداره ثبت و بازديد همزمان با كارشناسان اداره ثبت.
اقدام در خصوص پياده نمودن بر و كف در سطح منطقه.
برداشت، ترسيم و اجراء كليه پروفيل هاي طراحي در سطح منطقه.
برداشت پلان و تهيه نقشه در مقياس هاي مختلف.
اندازه گيري ارتفاع ساختمان هاي بلند مرتبه.
ترسيم خط پروژه هاي پيشنهادي جهت ارسال به معاونت فني و عمراني.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

وظایف واحد درآمد

شرح وظايف مسؤول درآمد

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
همكاري هاي لازم با مديريت امور درآمد براي تهيه برنامه هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت در چارچوب استراتژي شهرداري.
برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم جهت وصول درآمد ها با توجه به دستورالعمل ها، آيين نامه هاي ابلاغي از طرف مديريت امور درآمد.
كنترل قبوض عوارض توزيع شده توسط اداره پست و تاييد گزارش عملكرد آنها به مسئول مافوق.
هماهنگي لازم با اداره شهرسازي منطقه در خصوص اجراي دستورالعمل هاي وصول عوارض.
نظارت و پيگيري بر جذب و وصول عوارض و درآمدها از طريق مراجع ذي صلاح از جمله كميسيون ماده 77 و …
بروز رساني اطلاعات و نقشه هاي حاصل از مميزي املاك و وصول عوارض نوسازي و صدور اجراييه هاي لازم جهت مستنكفين از عوارض و رسيدگي به اعتراضات مؤديان.
گواهي و تأييد پيش نويس كليه مجوزهاي مرتبط با واحد درآمد.
بررسي و پيشنهاد منابع جديد عوارض و درآمد و انعكاس آن به مديريت درآمد شهرداري .
انجام كليه دستورالعمل ها به منظور اجراي طرح تكريم ارباب رجوع.
شركت در جلسات كميسيون ماده 77 و ابلاغ آراء به واحدهاي صنفي مربوطه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف متصدي درآمد ( آمار و اطلاعات و مغايرت هاي بانكي، صدور استعلام و ثبت درخواست )

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
ارتباط مستمر با مسؤول باجه بانك مستقر در منطقه به منظور رفع ابهامات احتمالي در فيش ها و صورت حسابهاي بانكي.
ثبت آمار و ارسال به موقع اطلاعات درآمدي و رفع مغايرت هاي آمار هر روز با هماهنگي مسؤول مربوطه در مديريت امور درآمد.
تهيه پرينت درآمدي هر ماه پس از بسته شدن آمار.
كنترل و اطمينان از واريز وجوه چكهاي بين بانكي و قبوض پرداختي به حساب شهرداري.
تكميل پيش نويس پاسخ استعلام، رهن و نقل و انتقال.
كنترل لازم در رابطه با گواهي هاي مراجع ذيربط در خصوص موضوع مورد استعلام.
ثبت درخواست ( انتقال مالكيت، سرقفلی، ملكي، رهني، اجاره اي ) و اخذ مدارك لازم.
كنترل پاسخ استعلام صادر شده قبلي و همخواني با اسناد مالكيت، ميزان مالكيت، پلاك ثبتي و …
پاسخ استعلام، رهن، نقل و انتقال، بانك، اجاره پس از اخذ نظر واحدهاي مربوطه.
ثبت درخواست (صدور پروانه، عدم خلاف ،پايانكار، دستور نقشه و …) و اخد مدارك لازم.
اعلام و كنترل سوابق عوارض پرداخت شده (ساختماني، مشرفيت، تراكم، سهم خدمات و …).
اعلام بدهي موجود در پرونده به مسئولين مربوطه.
تشخيص و تصميم گيري در خصوص نياز به بازديد از ملك و همچنين تعيين مأمور و زمان كارشناسي از آن.
انجام مكاتبات مورد نياز جهت استرداد، تعويض و يا تأخير در وصول چكها به مراجع ذيربط.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف مأمور وصول درآمد ( وصول عوارض اتومبيل، صدور قبض )

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
تشكيل پرونده جهت خودروها موجود در سطح شهر در سيستم رايانه اي.
تعيين ميزان بدهي عوارض ساليانه اتومبيل.
صدور كليه قبوض پرداخت عوارض.
پيگيري اخذ برچسب عوارض اتومبيل از مديريت درآمد مركزي جهت تحويل به پرداخت كنندگان عوارض.
صدور برگ مفاصاحساب عوارض ساليانه.
صدور و ثبت برگ درخواست تقسيط پرونده.
تحويل فرم هاي مربوط به ضامن و وصول آن پس از تكميل به منظور تشكيل پرونده تقسيطي برابر قوانين و مقررات.
اخذ چكهاي متقاضيان تقسيط بدهي و كنترل چكهاي اخذ شده با توجه به دستور العمل هاي موجود.
تشكيل پرونده تقسيطي در سيستم رايانه اي.
ارسال به موقع چكهاي تقسيطي به مراجع ذي ربط جهت وصول.
صدور گواهي تقسيط چكهاي موجود در پرونده در مراجعات گوناگون متقاضي.
صدور قبض اعلام وصول و درج در سوابق مربوطه.
ارايه گزارش از وضعيت وصول چكها به مسؤول مربوطه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف مسؤول مميزي و نوسازي

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
هماهنگي با كارشناس GIS جهت بروز رساني نقشه هاي محدوده منطقه به منظور استفاده در امور مميزي.
هماهنگي با كارشناس GIS به منظور اصلاح اطلاعات توصيفي و مكاني املاك.
بررسي نحوه توزيع قبوض عوارض ساليانه و كنترل عملكرد دستگاه توزيع كننده قبوض.
هماهنگي با مأمور اجرا و ابلاغ جهت بررسي و اصلاح قبوض برگشتي املاك و توزيع مجدد آنها.
هماهنگي با مأمورين وصول جهت بهينه سازي وصول عوارض ساليانه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف مأمور اجرا و ابلاغ

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
پيگيري هاي لازم جهت تعيين بدهي مؤديان اعم از صنوف، عوارض ساليانه و …
توزيع قبوض و ابلاغيه هاي بدهي مؤديان عوارض.
محاسبه كليه عوارض ساختماني، نوسازي، صدور پروانه كسب و عوارض ساليانه صنفي و ابلاغ آن به مؤديان.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

وظایف واحد حسابداری

شرح وظايف رئيس اداره امور مالي و اداري

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت بر كليه امور اداري، مالي و درآمدي باتوجه به ضوابط تعيين شده واختيارات تفويضي به منطقه.
تنظيم و پيشنه اد بودجه سالانه،اصلاح بودجه، متمم و تفريغ بودجه و پيش بيني اعتبارات و ملزومات موردنياز جهت طي مراحل تصويب توسط حوزه معاونت برنامه ريزي.
نظارت بر تنظيم اسناد هزينه و همچنين انجام امور مربوط به حسابداري و همچنين توافقنامه املاك مورد مسيري منطقه بر اساس دستور العمل هاي صادره.
نظارت بر مميزي املاك واقع در م حدوده منطقه و تهيه شناسنامه براي هر ملك در اجراي مقررات قانون نوسازي و عمران شهري با هماهنگي بخش درآمد .
حفظ ارتباط بين واحدهاي تابعه منطقه با مديريت هاي مختلف شهرداري، موسسات، ادارات و يا اشخاص حقيقي از لحاظ مكاتبات اداري.
بررسي نيروي انساني با توجه به چارت تشكيلاتي و نيروهاي بازنشسته و مستعفي و … در جهت جذب و بكار گيري نيروهاي جديد از طريق مديريت امور اداري.
نظارت لازم در خصوص انجام مراحل ترفيع، ارتقاء و انتصاب كاركنان طبق مقررات و ضوابط و اختيارات تفويضي.
نظارت بر اجراي دقيق آئين نامه ها ، دستورالعمل ها و بخش نامه هاي اجرايي و قوانين و مقررات اداري، مالي و درآمدي.
شركت در جلسات تحول اداري به منظور اجراي خط مشي اعلامي از سوي معاونت برنامه ريزي.
نظارت لازم بر اموال و انبار به منظور حفظ و حراست از اموال مربوط به منطقه.
نظارت بر تنظيم كليه اسناد معاملات و قراردادهاي منطقه.
نظارت و كنترل عمليات مربوط به بستن حسابها در پايان دوره مالي.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف كارشناس مالي

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت بر انجام كليه امور مالي با رعايت قوانين و مقررات مالي و معاملاتي شهرداري.
انجام تعهدات مالي در حد اعتبارات بودجه مصوب.
كنترل و نظارت در نحوه مميزي و رسيدگي به ليستها و اسناد هزينه.
نظارت در تهيه و تنظيم صورت مغايرت هاي بانكي بصورت ماهيانه و پيگيري لازم در جهت رفع مغايرتها ضمن هماهنگي با مقام مافوق.
پيگيري در رفع موارد ذكر شده در گزارش حسابرس هاي داخلي و خارجي.
تهيه گزارش هاي لازم اعم از ترازهاي ماهيانه و پايان دوره جهت ارائه به مقام مافوق.
بستن حسابها در پايان سال و نظارت و كنترل امور عملياتي مربوط به بستن حسابها با هماهنگي مقام مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف حسابدار (تنظيم اسناد )

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
تهيه و تظيم اسناد هزينه براساس مدارك مثبته.
تهيه وتنظيم اسناد مربوط به بستن حسابها.
تهيه و تنظيم اسناد اصلاحي جهت رسيدن به مانده هاي واقعي.
ثبت و انعكاس حسابها در دفاتر روزنامه، معين و كل.
همكاري با مميز در رسيدگي به حساب هاي هزينه و درآمد و ساير پرداختها.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف حسابدار (حقوق و دستمزد، صدور چك و مغايرت بانكي )

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
همكاري در انجام عمليات اصلاح حساب ها جهت رسيدن به مانده هاي واقعي.
اقدام در خصوص تهيه صورت مغايرت بانكي و صورت گردش وجوه نقد و كنترل مانده حسابها طبق دفاتر و بانك و رفع مغايرت ها ضمن هماهنگي با مقام مافوق.
نگهداري كليه حساب هاي بانكي واحد مربوط و تنظيم آنها در دفاتر قانوني.
تهيه و تنظيم ليست و كنترل آن با مدارك مثبته پيوست، بخشنامه ها و مصوبات .
كنترل پرداخت هزينه هاي مستمر و غير مستمر و نگهداري آنها.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف حسابدار ( امور قراردادها و اعتبارات)

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
همكاري در تهيه و تنظيم اسناد ومدارك مالي از قبيل اسناد هزينه، اسناد انبار، اسناد درآمد.
كنترل قراردادهاي منعقده با شركت ها و مؤسسات از محل اعتبارات جاري و طرح هاي عمراني و همچنين نظارت بر صدور اسناد مربوطه.
كنترل پرداختهاي مقطعي به كاركنان شركتهاي طرف قرارداد با شهرداري برابر قرارداد منعقده.
همكاري در صدور اسناد قرارداد ها و پرداختهاي كاركنان غير شاغل در شهرداري با رعايت قوانين و مقررات از منابع طرح ومنابع جاري.
كنترل كليه هزينه هاي بخش خصوصي طرف قرارداد با شهرداري.
همكاري در تهيه و تنظيم ترازنامه آزمايشي مانده گيري و بستن حسابها جهت اصلاح و تهيه گزارش عملكرد.
همكاري در انجام عمليات اصلاح حساب ها جهت رسيدن به مانده هاي واقعي.
همكاري در تهيه اسناد هزينه براي پرداخت قطعي و غير قطعي به اشخاص حقيقي و حقوقي.
پيگيري تشكيل جلسات كميسيون هاي معاملات و كميته فني و همچنين تهيه اسناد مربوط به مناقصات و مزايده ها.
تأمين اعتبار نمودن كليه درخواستها و هزينه ها قبل از خرج بر اساس بودجه.
تهيه بودجه، متمم بودجه و تفريق بودجه جهت ارايه به مقام مافوق.
كنترل وجوه برگشتي از محل علي الحسابها، پيش پرداخت ها و اعتبارات اسنادي.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف حسابدار ( مميزي اسناد )

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
رسيدگي به اسناد هزينه هاي جاري در چارچوب قوانين و مقررات مالي شهرداري.
رسيدگي به اسناد هزينه هاي عمراني باتوجه به ضمائم و مدارك مثبته و مفاد قرارداد ها درچارچوب قوانين و مقررات مالي شهرداري.
رسيدگي به ليستهاي حقوقي با توجه به قوانين، مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها.
رسيدگي به اسناد و مدارك مربوط به واريز بدهي اشخاص حقيقي وحقوقي و كارپرداز.
رسيدگي به اسناد مربوط به تملكي ها و غرامتي ها.
رسيدگي به اسناد وگزارش تنخواه گردان باتوجه به مدارك و ضمائم پيوست در چارچوب قوانين و مقررات مالي شهرداري.
رسيدگي به اسناد درآمدي روزانه.
رسيدگي به اسناد مربوط به استرداد سپرده ها و درآمدها.
رسيدگي به پيش پرداختها، علي الحسابها و اسناد و مدارك مربوطه از نظر رعايت و اجراي قوانين و مقررات مالي شهرداري.
رسيدگي به مادر سندهاي ارسالي از شهرداري مركزي تا رسيدن به مرحله تأييد نهايي.
همكاري در بستن حسابها و تهيه گزارش هاي ماهيانه و ساليانه.
اقدام در خصوص اعاده اسناد ناقص با ذكر دلايل مربوطه به مسؤول صدور اسناد جهت رفع مشكل آنها..
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف انباردار و جمعدار اموال

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
اقدام به تحويل گرفتن اموال خريداري شده و تحويل آنها به افراد درخواست كننده پس از صدور قبض انبار.
نگهداري حساب كليه اموال منقول شهرداري و ثبت مشخصات كامل آنها در دفاتر اموال و يا نرم افزارهاي مربوطه بر اساس آيين نامه هاي مصوب .
اقدام لازم در نگهداري و حفظ اموال شهرداري با همكاري واحدهاي ذيربط .
جاري نگهداشتن صورت اموال موجود در تمام اتاقها و واحدهاي مربوط .
صدور برگه خروج اموال از ساختمان منطقه بر حسب ضرورت با دستور مقام مافوق.
اقدام در طبقه بندي اموال در انبار بر اساس ضوابط موجود .
صورت برداري از اموال فرسوده و غير قابل استفاده به منظور فروش با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ضمن هماهنگي با انبار و اموال مركزي و تحويل يك نسخه از صورت جلسه تحويلي به حسابداري منطقه جهت كسر از حسابهاي انتظامي اموال.
انجام الصاق برچسب بر روي اموال شهرداري و ثبت در دفاتر اموال با ذكر شماره و صدور قبض انبار.
اقدام در خصوص انبار گرداني در پايان سال به منظور مشخص نمودن وضعيت اموال موجود در انبار اعم از كسري، اضافي و نهايتاً پيگيري براي حل آنها.
تهيه و تنظيم سيستم كد گذاري جهت دسترسي سريعتر به كالاها و امضاء و مهر بارنامه يا صدور و رسيد انبار.
مغايرت گيري با سيستم اموال در راستاي يكسان نمودن ثبت و كسر اقلام اموالي و نهايتأ يكسان بودن تعداد اموال در منطقه با سيستم اموال و انبار.
كنترل ايمني در انبار جهت حفاظت از كالاها و محصولات موجود در انبار.
ثبت و صدور حواله ها و رسيدهاي انبار كالا و محصولات.
اسكن نمودن كليه اسناد مالي منطقه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظایف كارپرداز

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
اقدام در تهيه كالا و خدمات مورد نياز با عنايت به آيين نامه مالي شهرداري و ضوابط و دستورالعمل هاي صادره در حد نصاب معاملات.
تهيه كالا و خدمات مورد نياز در چهار چوب مقررات مالي و دستورالعمل هاي صادره و تحويل كالا و خدمات به واحد متقاضي از طريق سيستم انبار و اموال و همچنين تنظيم صورت جلسه كميسيون تحويل.
تحقيق و بررسي لازم در انجام معاملات جزئي با هماهنگي مسؤول مربوطه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداري.
اقدام در خصوص اخذ مشخصات كامل و آدرس طرف معامله و مهر حداقل قيمت بر روي فاكتور ها.
انجام معاملات متوسط برابر آيين نامه معاملاتي شهرداري و دستورالعمل هاي مربوطه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

وظایف واحد عمران

شرح وظايف رئيس اداره امور عمراني

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت بر اجراي كليه فعاليت هاي عمراني و بهسازي معابر، پارك ها، مستحدثات و … در محدوده منطقه.
نظارت و اجراي پياده رو سازي و تعمير و مرمت پياده روهاي معابر عمومي در محدوده منطقه.
نظارت بر ديواركشي زمينهاي باير موجود در منطقه با رعايت قوانين و مقرات جاري .
بررسي و امضاء صورت وضعيت هاي پيمانكاران برابر قوانين و مقررات .
پيگيري ساير پروژه هاي عمراني پيش بيني شده در محدوده منطقه.
اهتمام به تعمير و نگهداري ابنيه و تأسيسات پل هاي عابر پياده، پلهاي همسطح و غير همسطح، جداول، رفوژها، ساختمان ها و مستحدثات در محدوده منطقه.
نظارت بر احداث كليه طرح هاي ترافيكي و تسهيلات عبور و مرور در محدوده منطقه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف كارشناس معماري (طرح هاي زيربنايي )

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
تهيه طرح هاي ساختماني مورد نياز منطقه از جمله ساختمان اداري، دفتر پارك، سرويس بهداشتي و …
تهيه طرح هاي فضاي سبز پاركها از جمله پارك محله اي، پارك حاشيه اي، پارك ترافيكي و …
تهيه طرح هاي ديوار كشي، نرده گذاري، كيوسك و …
كنترل نقشه هاي تهيه شده توسط مهندسين مشاور.
نظارت بر اجراي طرح هاي معماري منطقه.
نظارت بر تهيه مصالح مورد نياز طرح هاي عمراني منطقه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف نقشه بردار

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
انجام بررسي اوليه نقشه برداري بر اساس پروژه هاي تعريف شده در محدوده منطقه.
تطبيق نقشه ها با طرح هاي هندسي، نقشه هاي تفصيلي و تفكيكي و ارائه پيشنهاد به مسؤول مافوق.
طرح ريزي، هماهنگي و برنامه ريزي امور مختلف مربوط به نقشه برداري.
كمك در برنامه ريزي و تهيه طرح و عمليات براي انجام تهيه نقشه.
ترسيم بر اساس موضوع نقشه ها و برداشتها و هماهنگي با استاندارد هاي مربوطه.
تهيه و تنظيم صورت وضعيت ها از لحاظ فني بر اساس تطبيق كارهاي انجام شده با تعرفه ها.
نظارت بر كليه امور مربوطه به مشاوران و پيمانكاران در محدوده منطقه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف كارشناس عمران (ناظر پروژه)

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
همكاري در تعيين اولويت پروژه ها در سطح منطقه با مسؤول مافوق.
همكاري با نقشه بردار در جهت مسير يابي و تراز يابي در ابتدا و حين اجراي پروژه ها.
اقدام در خصوص تحويل زمين پروژه به پيمانكار همراه با نقشه ها و پروفيل هاي مربوطه و همچنين ابلاغ شروع به كار به پيمانكار.
نظارت لازم بر تجهيز كارگاه و حسن انجام پروژه از سوي پيمانكار.
بازديد از پروژه ها به صورت هفتگي همراه با ناظر عاليه.
اقدام لازم در خصوص مكاتبه با آزمايشگاه ژئوتكنيك جهت آزمايش هاي لازم.
اقدام در خصوص تنظيم فرم دعوت نامه تحويل موقت و قطعي پروژه و همچنين شركت در كميسيون هاي مربوطه.
استعلام لازم از شركت هاي آب، برق، گاز، مخابرات و … جهت حفاري هاي مورد نياز در پروژه ها.
اقدام لازم در خصوص تنظيم صورت جلسات مربوطه و همچنين صورت وضعيت ها.
اقدام لازم در خصوص ارسال گزارش هاي مستمر به مسؤول مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف كارشناس راه و ساختمان ( ناظر پروژه )

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت بر كيفيت و كميت پروژه هاي ساختماني.
تحويل زمين، تحويل موقت و تحويل قطعي پروژه ها.
تنظيم صورتجلسات كارگاهي.
بررسي صورت وضعيت انجام كار.
هماهنگي با آزمايشگاه مكانيك خاك جهت انجام آزمايش هاي مربوطه.
بازديد ادواري از ساختمان ها و محوطه تشخيص تعميرات مورد لزوم.
انجام اقدامات لازم جهت تعميراتي كه تشخيص داده شده و يا گزارش شده است.
طراحي نقشه و نظارت بر ساخت ساختمان و يا هر بناي ديگري كه از سوي مقامات مافوق سفارش داده شود.
درخواست لوازم مورد نياز ساختماني و نظارت بر تحويل گيري آنها.
شركت در جلساتي كه به منظور تجديد بنا، نوسازي و يا هرگونه تغييراتي در ساختمان ها و محوطه تشكيل مي شود و ارائه نظرات تخصيصي.
نظات بر امور اجرايي پيمانكاران طرف قرارداد و رسيدگي به صورت وضعيت هاي ارسالي ازسوي پيمانكار.
تعيين ضوابط و معيارهاي اجرايي كار و همچنين تعيين ظرفيت و قابليت هاي فني پيمانكار.
رسيدگي به صورتحساب هاي آب وگاز كليه ساختمان ها و ارسال به موقع آنها جهت پرداخت.
ارسال گزارشات تحليلي از پيشرفت كار در مقايسه با برنامه هاي زمانبندي شده و ارائه به مقام مافوق.
رعايت ايمني و اطمينان از ساختمان هاي مسكوني و گزارش كتبي به مقام مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

وظایف واحد امور شهر

شرح وظايف مسئول خدمات شهري (امور شهر)

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
كنترل مستمر نظافت سطح محدوده منطقه و پيگيري رفع مسايل و مشكلات مربوطه.
رسيدگي و پيگيري به شكايات مردمي و سازمان ها و پيگيري گزارشات ارتباطات مردمي 137 شهرداري در ارتباط با وظايف و ارسال پاسخ مناسب.
پيگيري موارد آب گرفتگي و رفع مشكل و پيگيري انتخاب پيمانكار جهت لايروبي كانال هاي روبسته و روباز و جداول روبسته و روباز و حفر چاه و لايروبي آن و حمل ضايعات به خارج از شهر.
تنظيم كشيشك بارندگي با هماهنگي رئيس اداره خدمات شهري و حضور مستمر در ايام بارندگي و برف روبي و رفع مشكل آب گرفتگي معابر و منازل در سطح منطقه و همكاري و حضور دائم در حوادث غير مترقبه.
تسطيح و پاكسازي زمين هاي باز و رفع خطر از بناهاي در حال ريزش و جلوگيري از تخليه ضايعات ساختماني در معابر و حاشيه كمربندي ها و زمين هاي باز و هدايت رانندگان بطرف مكان تخليه ضايعات و تخريب بناهاي مورد مسير و حمل ضايعات آن به محل دفع ضايعات.
پيگيري زيباسازي و رنگ آميزي تك لبه ها و نيوجرسي ها، اسباب بازي ها، پل هاي هوايي عابر پياده، سايبان ايستگاه های اتوبوس، سطل هاي زباله، صندلي، تير برق و تابلو، جعبه كنتور، نرده ها، وسايل ورزشی، ديوارها و رفع نازيبايي ها در سطح محدوده منطقه.
نظارت لازم در خصوص جوشكاري و ساخت انواع قطعات فلزي و تعمير اسباب بازي و وسايل ورزشي و برشكاري و ساخت پل فلزي و درب و دريچه فلزي و كشویي و آشغالگير در ورودي كانالهاي روبسته.
همكاري در امر نامگذاري بولوار ها، خيابانها، ميادين، كوچه ها و فازبرداري آنها و نصب تابلوهاي معابر و پلاك كوبي كليه اماكن سطح منطقه و جمع آوري تابلوهاي فرسوده.
همكاري لازم در جهت ساماندهي غرفه هاي فروش ميوه، غرفه هاي گل و نهال، غرفه هاي ماهي گلي و كيوسك هاي مطبوعاتي و تنقلات با سازمان ساماندهي ميادين و مشاغل.
صدور اخطاريه لازم به شهرونداني كه برخي از قوانين و ضوابط شهرداري را رعايت و پيگيري از طريق كارشناس حقوقي منطقه.
پيگيري در خصوص تهيه انواع قطعات بتوني ( انواع دال هاي بتوني، تك لبه، كانيوا، سري چاه، دوس و غيره ) جهت نصب در مكان هاي مورد نياز منطقه. اقدام لازم به منظور جمع آوري صندوق های صدقات، كيوسك، سايبان، پلاكارد، داربست فلزي بدون مجوز.
کنترل مجوز حفاري هاي صادر شده در سطح منطقه و پيگيري تعمير و مرمت حفاري ها.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

وظایف واحد تخلفات

شرح وظايف مسئول خدمات شهري(كنترل و رفع تخلفات)

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
پيگيري امور مربوط به كنترل و رفع تخلفات شهري با هماهنگي مقام مافوق در منطقه.
جلوگيري از هرگونه تخلف ساختماني و تفكيك اراضي فاقد مجوز لازم در محدوده منطقه.
كنترل مجوز هاي ساختماني و نقشه ها .
جلوگيري از هرگونه تخليه ضايعات ساختماني در معابر عمومي، خيابان ها و بلو ارها و در صورت بروز تخلف، اخطار كتبي به منظور جمع آوري.
پيگيري منظم گزارش هاي لازم جهت ارسال پرونده متخلفين ساختماني به كميسيون ماده صد منطقه و اجراي احكام.
جمع آوري و ثبت اطلاعات و آمار مورد نياز ساختمان هاي با مجوز و فاقد مجوز.
رسيدگي به شكايت هاي مردمي در رابطه با تخلفات ساختماني.
پيگيري گزارش هاي مهندسين ناظر در خصوص تخلفات ساختماني تا حصول نتيجه نهايي.
نظارت بر جمع آوري و همچنين ترخيص اموال ضبط شده.
هماهنگي با كارشناس حقوقي منطقه در خصوص درخواست حكم ورود، تخليه محل، شكستن قفل و … از طريق دستگاه قضايي و نيروي انتظامي.
تهيه و تنظيم گزارش هفتگي و ماهيانه جهت ارايه به مقام مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

وظایف واحد تاسیسات

شرح وظايف مسئول تأسيسات

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
تهيه و طراحي نقشه ها ي تأسيساتي مورد نياز جهت پروژه هاي عمراني و همچنين متره و برآورد تأسيسات بر اساس فهرست بها با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه.
نظارت مستمر از طرحها و پروژه هاي در حال اجرا به منظور شناسائي مسائل و مشكلات و ارائه راهكارهاي اصلاحي مناسب.
اجراي استانداردهاي تأسيساتي در فعاليت هاي عمراني مجموعه و مراكز تحت سرپرستي بر اساس مقررات سازمان نظام مهندسي.
تهيه و تدوين آئين نامه ها، دستورالعمل ها، استانداردها و شاخص هاي فني و تأسيساتي جهت بهره برداري.
نگهداري، تعمير، تجهيز سيستم هاي تأسيساتي و نظارت بر اجراي دقيق آنها.
پيشنهاد و برآورد بودجه مورد نياز ساليانه جهت پروژه ها به مسؤول مافوق.
شناسائي مؤسسات و شركت هاي تأسيساتي و تلاش درجهت بهره مندي از خدمات آنان.
انجام امور فني و مهندسي مربوط به نگهداري از ساختمان ها و تأسيسات ناحيه صنعتي از قبيل آب، برق، فاضلاب، آسانسور، تهويه و شوفاژ و …
هماهنگي با دستگاه نظارت عاليه در زمينه هاي تأسيسات اجرايي.
تهيه صورت جلسات موارد تأسيساتي از قبيل برقي و مكانيكي در حال اجرا در كليه پروژه ها.
هماهنگي با ادارات آب، برق، گاز، مخابرات و مديريت زيباسازي و تأسيسات جهت برقراري انشعابات جديد در پروژه هاي عمراني.
بررسي و اجرا در خصوص بهينه سازي انرژي در پروژه هاي عمراني موجود و پروژه هاي در دست اجرا.
تهيه و تدوين برنامه زمان بندي پروژه هاي عمراني در بخش تأسيسات و كنترل و نظارت بر حسن اجراي آن.
تهيه گزارشات لازم جهت ارائه به مقام مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

وظایف واحد امور اداری

شرح وظايف مسئول امور اداري

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل كارگري در مورد پرسنل با همكاري واحد هاي مربوطه.
ارتباط و ايجاد هماهنگي با گروه تشكيلات و بهبود روشها بمنظور رفع مسايل تشكيلاتي واحد مربوطه و ارائه پيشنهاد براي بهبود انجام امور.
معرفي كاركنان واجد شرايط براي طي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت واحد مربوطه پس از هماهنگي با مسئول مافوق.
نظارت مستمر به منظور انجام به موقع جهت ارتقاء گروه كاركنان به حوزه مديريت امور اداري.
نظارت بر امور كارگزيني، دبيرخانه، موتوري، بايگاني، ماشين نويسي و ساير واحد هاي زير مجموعه.
پيش بيني احتياجات پرسنلي و اقدام لازم در مورد تامين آن با هماهنگي واحد زيربط.
پيشنهاد نيروهاي واجد شرايط جهت مشاغل مختلف به مسئول مافوق.
پيگيري و نظارت مستمر به منظور رفتار و برخورد مناسب كاركنان با ارباب رجوع و ديگر همكاران با رعايت قوانين ومقررات اداري.
همكاري در تنظيم آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي لازم.
به روز نگه داشتن سيستم پرسنلي و ثبت اطلاعات مربوطه در سيستم فوق.
ارايه گزارش هاي پرسنلي در فواصل زماني معين به مقام مافوق.
نظارت بر مكاتبات اداري بر اساس آيين نامه مكاتبات شهرداري .
پيگيري مسايل رفاهي كاركنان.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف كارگزين

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل كارگري در مورد پرسنل با همكاري واحد هاي مربوطه.
انجام امور بايگاني پرسنلي.
انجام امور مربوط به تسويه حساب مرخصي سالانه و همچنين تسويه حساب در زمان ترك كار و يا تغيير محل خدمت كاركنان.
رسيدگي به درخواست ضمانت بانكي كاركنان برابر دستورالعمل هاي مربوطه.
تهيه گزارش آمار پرسنلي مورد درخواست مسئولين ذيربط.
پيشنهاد به موقع جهت ارتقاء گروه كاركنان.
نظارت و ارايه گزارش از مرخصي ، اضافه كار، ماموريت و حضور و غياب كاركنان.
برنامه ريزي لازم به منظور حسن انجام امور مختلف در كارگزيني.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

وظایف واحد حقوقی و املاک

شرح وظايف مسئول حقوقي

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
برنامه ريزي و انجام كليه فعاليت هاي مربوط به امور حقوقي به منظور حصول اطمينان از حفظ حقوق و منافع سازماني.
طرح دعاوي حقوقي و شكايات كيفري عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و پاسخ به شكايات و دعاوي احتمالي به طرفيت شهرداري در محاكم قضايي و پيگيري تا حصول نتيجه.
پيگيري پرونده ها و تنظيم لوايح دفاعي و ارايه آن به مراجع قضايي، انتظامي و ديوان عدالت اداري و در صورت لزوم حضور در مراجع مذكور جهت دفاع از حقوق سازماني.
بررسي اطلاعات جمع آوري شده و ارائه نظر مشورتي در زمينه كليه مسائل حقوقي طرح شده در واحدهاي مختلف منطقه.
جمع آوري، بررسي و تنظيم اطلاعات لازم جهت تهيه و تدوين لوايح قانوني مصوبات، اساسنامه ها و آئين نامه هاي مورد نياز.
تهيه و تنظيم آرشيو حقوقي و نگهداري رونوشت قوانين، مصوبات، آيين نامه ها و آراء وحدت رويه قضايي و طبقه بندي آنها.
تهيه متن قراردادهاي منعقده.
پيشنهاد و تنظيم بخشنامه هاي حقوقي داخلي جهت حفظ حقوق سازماني و ارايه آن به مسئول مافوق جهت تصويب و ابلاغ .
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف مسئول املاك

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
پيگيري لازم بر انجام انتقال اراضي و املاك متعلق به شهرداري واقع در محدوده منطقه در دفاتر رسمي ثبت اسناد و املاك و تثبيت مالكيت آن.
ثبت مشخصات املاك و مس تحدثات متعلق به شهرداري واقع در محدوده منطقه در دفاتر و يا سيستم هاي نرم افزار ي و انعكاس آن به حوزه مديريت املاك.
انجام امور مربوط به زمينهاي معوض با هماهنگي مديريت املاك.
تهيه پيش نويس براي انجام تفكيك اراضي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده منطقه طبق قوانين و مقررات موضوعه.
بازديد مستمر از اراضي و مستغلات متعلق به شهردار ي واقع در محدوده منطقه و در صورت مشاهده تخلف برخورد لازم از طريق كارشناس حقوقي.
تهيه پيش نويس مكاتبات لازم با ادارات مختلف از جمله آب ، برق ، گاز ، مخابرات و …پس از انجام تشريفات تملك.
اقدام در خصوص انتقال زمينهاي معوض املاك مورد مسيري به نام افراد ذينفع .
تنظيم توافق نامه هاي مربوط به تملك اراضي و املاك مورد مسير طرح هاي عمراني.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.