خدمات شهرداری

اخذ پروانه ساختمان
مدارك مورد نياز پروانه
1- برگه دستور تهيه نقشه
2- يكسري نقشه هاي كامل معماري، سازه، تاسيسات
3- برگه تعهد ناظر، مالك
4- برگ تعهد مجري ( در صورت داشتن مجري ذي صلاح طبق ضوابط نظام مهندسي )
5- برگه تعهد مبحت 19(ساختمانهاي 4 طبقه مفيد به بالا(الزامي است)
6- دفترچه چك ليست مبحث 19 (الزامي است)
7- برگه معرفي نامه ناظرين و مجري صادره از نظام مهندسي
8- برگه بيمه ( از كارشناس مربوطه تهيه شود)
9- برگه تعهد عقب نشيني (در صورت داشتن عقب نشيني از كارشناس مربوطه تهيه گردد)

رديف شرح اقدامات واحد/مسئول توضيحات
1 ارائه نقشه هاي ترسيمي توسط مالك — نقشه هاي ترسيمي بايد مراحل تائيد اداره نظارت بر ساخت و ساز و نظام مهندسي را طي كرده باشد و فرم درخواست پروانه ساختمان تكميل گردد.
2 ثبت در دفتر دبيرخانه دبيرخانه —
3 نوشتن نامه بيمه دايره فني نامه بيمه بصورت تايپي نمي باشد و در صورت داشتن عقب نشيني به مقدار عقب نشيني توسط دفترخانه صلح حقوقي مي گردد
4 تهيه پيش نويس پروانه دايره فني —
5 تايپ پيش نويس پروانه و بيمه براي اداره بيمه دبيرخانه فرم بيمه نامه تكميل مي گردد.
6 امضاي نامه ها توسط كارشناس و مسئول دايره فني دايره فني —
7 محاسيه عوارض و آتش نشاني و پرداخت آن توسط مالك و در انتها تائييد مسئول درآمد درآمد پرداخت ها از طريق فيش بانكي انجام مي شود
8 محاسبه عوارض نوسازي و پرداخت آن توسط مالك و در انتها تائيد مسئول نوسازي نوسازي —
9 دريافت نامه بيمه و تسويه حساب مالي و نوسازي. دايره فني تاييد شدن فتوكپي پروانه به همراه فرم گزارش شروع عمليات ساختماني توسط مالك و ناظر.
10 تائيد صدور پروانه ساختماني توسط معاون / مدير منطقه شهردار نسخه دوم به تائيد معاون رسيده و نسخه اصلي بعد از تائيد مدير منطقه به متقاضي ارائه مي گردد. در صورت تائيد نشدن بازگشت به مرحله 6.
11 صدور پروانه ساختماني دبيرخانه مالك موظف است شروع عمليات ساختماني را به شهرداري اعلام نمايد.
12 پايان

تمدید پروانه ساختمان
مدارك مورد نياز تمديد پروانه
1-كپي سند مالكيت ( تمام صفحات )
2-كپي كارت ملي مالك / وكيل
3-كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه ) ارائه فيش الزامي است
4-كپي گزارش ناظر
5-كپي پروانه / اصلاح پروانه
رديف شرح اقدامات واحد/مسئول توضيحات
1 درخواست تمديد پروانه توسط مالك — فرم درخواست تمديدپروانه ساختماني پر شود
2 ثبت در دفتر دبيرخانه دبيرخانه —
3 تشكيل پرونده روابط عمومي دايره فني —
4 تعيين نوبت بازديد روابط عمومي دايره فني —
5 بازديد از محل دايره فني مدارك لازم: 1-نقشه هوايي 2-اصل و فتوكپي شناسنامه مالك3-مفاصا حساب و پرونده قبلي
6 نوشتن پيش نويس تمديد پروانه دايره فني —
7 تايپ پيش نويس تمديد پروانه روابط عمومي در صورت عدم تائيد تشكيل كميسيون ماده صد (بررسي بعد از بازديد) بعد از راي كميسيون ماده صد بايد تسويه گردد.
8 امضاي تمديد پروانه توسط كارشناس و مسئول دايره فني دايره فني فرم پيش نويس تمديد پروانه تكميل مي گردد.
9 تائيد درآمد در صورت عدم بدهي درآمد در صورت انقضاي مهلت پروانه و محاسبات عوارض اخذ خواهد .
10 تائيد نوسازي در صورت عدم بدهي نوسازي نسخه دوم به تائيدمعاون رسيده ونسخه اصلي بعد از تائيد مدير منظقه ارائه مي گردد.
11 تائيد معاون / مدير منطقه شهردار —
12 صدور تمديد پروانه. دبيرخانه —
13 پايان — —

اصلاح پروانه ساختمان
مدارك مورد نياز اصلاح پروانه
1-فرم در خواست ( از روابط عمومي شهرسازي تهيه شود )
2-ارائه نقشه پيشنهادي
3-كپي سند مالكيت ( تمام صفحات )
4-كپي كارت ملي مالك / وكيل
5-كپي پروانه
6-كپي گزارش ناظر
7-پوشه

رديف شرح اقدامات واحد/مسئول توضيحات
1 درخواست اصلاح و تغيير پروانه توسط مالك — فرم درخواست اصلاح پروانه ساختمان پر شود
2 ثبت در دفتر دبيرخانه دبيرخانه —
3 تشكيل پرونده و بررسي مدارك روابط عمومي دايره فني مدارك لازم:1-درخواست كتبي اصلاح پروانه2-فتوكپي و اصل شناسنامه مالك3-پوسه فنردار4-كپي سند مالكيت5-تكميل فرم افزايش سطح زير بنا6-تكميل فرم افزايش و يار تغيير طبقات
4 تعيين نوبت بازديد روابط عمومي دايره فني —
5 بازديد از محل دايره فني فرم گزارش بازديد تكميل مي گردد
6 نوشتن پيش نويس دستور نقشه اصلاحي در صورت نداشتن تخلف ساختماني دايره فني در صورت داشتن تخلف ساختمان ارائه پرونده به كميسيون ماده صد جهت اعلام نظر
7 تائيد نقشه اداره نظارت بر ساخت و ساز معاونت شهرسازي نقشه هاي ترسيمي توسط مهندسين ناظر كه به تائيد نظام مهندسي ساختمان رسيده است بايد به تائيد اداره نظارت ير ساخت و ساز معاونت شهرسازي برسد.
8 دريافت نقشه ها دايره فني —
9 تهيه پيش نويس پروانه اصلاحي و در صورت تغيير مساحت پروانه تهيه پيش نويس ساختمان دايره فني فرم اصلاحات و تغييرات پروانه ساختماني تكميل مي گردد فرم نامه بيمه تكميل مي گردد
10 تايپ پيش نويس پروانه اصلاحي و بيمه دايره فني —
11 تائيد اصلاح پروانه توسط كارشناس و مسئول دايره فني دايره فني —
12 تائيد درآمد در صورت عدم بدهي درآمد —
13 تائيد نوسازي در صورت عدم بدهي نوسازي —
14 تائيد مدير/ معاون منطقه شهردار نسخه دوم به تائيد معاون رسيده و نسخه اصلي بعد از تاييد مدير منطقه به متقاضي ارائه مي گردد و در صورت تائيد نشدن بازگشت به مرحله 10
15 صدور پروانه اصلاحي ساختمان دبيرخانه —
16 پايان — —

پايانكار پروانه ساختمان
مدارك مورد نياز پايانكار
1-كپي سند
2-كپي كارت ملي /وكيل
3-كپي فيش نوسازي (عوارض ساليانه) ارائه فيش الزامي است
4-كپي پروانه /اصلاح پروانه
5-ارائه كروكي وضع موجود و تائيد آن(عرضه و اعيان)
6-گزارش ناظر(مرحله پايان) در گزارش ناظر صدور پايانكار بلامانع است قيد گردد)
7-استحكام بنا (فرم شماره6) در صورت تخلف كمتر از 5 درصد سطح كل زيربنا استحكام بنا در گزارش ناظر تاييد گردد
8-كپي جدول كميسيون ماده صد
9-در صورت داشتن آسانسور (تاييد آسانسور از اداره استاندارد الزامي است)
10-پوشه

رديف شرح اقدامات واحد/مسئول توضيحات
1 درخواست پايان كار توسط مالك — مدارك لازم:
1-گزارش مهندس ناظر
2-كپي سند مالكيت
3-كپي شناسنامه مالك
4-جواز ساختمان
5-كروكي ثبتي
2 ثبت در دفتر دبيرخانه دبيرخانه —
3 تشكيل پرونده روابط عمومي دايره فني —
4 اخذ نوبت بازديد روابط عمومي دايره فني —
5 بازديد از محل مورد نظر دايره فني در صورت وجود تخلف دريافت برگه استحكام بنا و ارائه پرونده به كميسيون ماده صد
6 نوشتن پيش نويس پايانكار دايره فني —
7 تايپ پيش نويس پايانكار دايره فني —
8 امضاي پايانكار توسط كارشناس و مسئول دايره فني دايره فني —
9 تائيد درآمد در صورت عدم بدهي درآمد ضمن بررسي بدهي ، عوارضات مربوطه از قبيل زيبا سازي ، تفكيك و … اخذ مي گردد.
10 تائيد نوسازي در صورت عدم بدهي نوسازي —
11 تائيد معاون / مدير منطقه شهردار —
12 صدور پايانكار دبيرخانه —
13 پايان — —