عملکرد شهرداری

شهرداري سوق در سال ۱۳۷۳ تأسيس ،در بدو شروع بکار در خانه هاي سازماني مستقر و از اين مکان به عنوان ساختمان اداري استفاده مي کرد و در همان سالهاي ابتدائي با توجه اينکه اين شهرقدمت زيادي داشته و داراي مردم با فرهنگ و متمدن بوده ، با همکاري اين مردم امکانات خوبي براي شهرداري […]